window.document.write("");
情话网

对现状不满的诗句

时间:2015-06-23 10:15 爱情诗句

1. 吏禄三百石,岁晏有余粮。

2. 本以高难饱,徒劳恨费声。

3. 抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

4. 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

5. 春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

6. 九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

7. 早岁那知世事艰,中原北望气如山。

8. 我以破浪笑此时,对酒当杯满忧伤。

9. 州桥蹋月想山椒,回首哀湍未觉遥。

10. 怅恨独策还,崎岖历榛曲。

阅读全部
为你推荐